پست خانه قدیم بیرجند یکی از آثار تاریخی بیرجند است که در خیابان شهید منتظری این شهر واقع شده است. قدمت این بنا به اواخر دوره قاجار و ابتدای حکومت پهلوی بر می گردد. از این خانه اوایل دوره‌ی قاجاریه به عنوان غورخانه استفاده می‌شد و جلوتر تا سال ۱۲۶۱ به عنوان پست و تلگراف…

ارگ بهارستان بیرجند یکی از آثار تاریخی بیرجند است که در خیابان منتظری این شهر واقع شده است. قدمت این بنا که به باغ زرشکی هم معروف است مربوط به دوره افشاریه می باشد. ساختمان اصلی ارگ بهارستان، کوشکی است به صورت هشت ضلعی که تزئینات نمای بیرونی آن شبیه به تزئینات آجرکاری ارگ کریم…