کاروانسرای فرامرزخان سبزوار یکی از مکان های تاریخی شهر سبزوار می باشد که به رباط کانون نیز شهرت دارد. این مکان مربوط به دوره قاجار می باشد و از نوع کاروانسراهای چهار ایوانی می باشد که به استناد وقف نامه موجود در سال ۱۲۵۲ خورشیدی توسط حاج فرامرزخان سبزواری که در زمان ناصر الدین شاه…