باغ های استان خراسان شمالی

از بناهای باقی مانده دوره قاجاریه در بجنورد، می توان به کوشک باغ علی ­آباد اشاره کرد، که باغ وسیعی آن را احاطه کرده است. حکمرانان شادلو در این عمارت زندگی می کردند و از چهار طرف درب ورود دارد. کوشک باغ علی آباد از دو طبقه به صورت مستطیلی تشکیل شده و قسمت هایی…