دره های استان خراسان شمالی

مایوان نام دره ای منحصر به فرد با آب و هوای خنک و طبیعتی بدیع است، که به آن بهشت فاروج نیز می گویند.

دره ﭼﻨـﺎران طبیعتی بکر و مناظر چشم نواز دارد و از روﺳـــــﺘﺎی ﺑﺎبا اﻣـــــﺎن شروع می شود و استفاده و لذت بردن از آن با ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ و جاری آسان و دوچندان شده است. باغ های میوه و تاکستان ها و کشتزارهای صیفی جات و درختان کهنسال گردو این دره را به…