مساجد استان خراسان شمالی

اثر تاریخی مسجد جامع ایور یکی از بناهای تاریخی جاجرم می باشد قدمت آن به قرون ۱۰ ه‍جری قمری و دوره صفویه برمیگردد. خشت و گل عمده مصالح بنا و گنبدهای کوچک ضربی سقف آن را پوشیده اند و بر روی هفت ستون و شش نیم ستون مدور بزرگ استوار شده است. مسجد جامع ایور…