موزه های استان خراسان شمالی

آیینه خانه مفخم در دوره قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه، در دو طبقه ساخته شد و امروزه از آن به عنوان موزه اسناد و نسخ خطی استفاده می شود. باغ زیبا در اطراف این بنا قرار دارد و سردار مفخم، حکمران استرآباد، اسفراین، جاجرم و بجنورد در آن زندگی می کرده و دیدار با مسئولان…

مشرق به آیینه خانه مفخم عمارتی دیگر با نام مفخم وجود دارد که زیباترین و بزرگترین بنایی است که در دوره قاجاریه در بجنورد بنا شده است؛ امروزه از این ساختمان به عنوان موزه باستان شناسی و مردم شناسی استان استفاده می شود. حاکم منطقه شمال خراسان، یار محمدخان شادلو که به سردار مفخم شهرت…