میدان های استان خراسان شمالی

مجموعه سبزه میدان در دوره قاجاریه از ﯾﮏ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا، ﺣﻤﺎم، راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار و ﭼﻨﺪ ﻗﻬـﻮه ﺧﺎﻧـﻪ بنا شد و حجره های متعدد آن را احاطه کرده اند. در بین بخش های مختلف سبزه میدان، کاروانسرا مهم ترین آن می باشد و برای تزئین آن از آﺟﺮﭼﯿﻨﯽ ﺧﻔﺘﻪ راﺳـﺘﻪ و آﺟﺮﻫـﺎی ﻗـﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ استفاده شده است….