چمن سلطانیه قسمتی ازفلات زنجان – ابهر است که در سلطانیه استان زنجان وافع شده است. این فلات ازفاصله گرفتن دو رشته ارتفاعات موازی که درجهت شرقی – غربی امتداد دارند، تشکیل شده است، ارتفاعات شمالی شامل کوههای طارم از رشته جبال البرز درخط مستقیم و رشته ارتفاعات جنوبی واقع دراین ناحیه که به رشته…