دره های استان سمنان

در نزدیکی روستای کوراک دره زیبا و فرسایشی ایوانکی قرار گرفته است. بر روی صخره ها و سنگهای این دره پدیده تافونی یا هوازدگی حفره ای دیده می شود که باعث ایجاد حفره های عمیق و تو خالی در آنها می شود. تافونی توسط ساختار های متفاوت هوازدگی در دامنه‌های رو به باد در سنگها…