باغ پرندگان شیراز یکی از مناطق گرشگری شهر شیراز بود که در آن ۲ هزار پرنده با ۳۰۰ گونه مختلف از ۴۲ کشور آفریقایی، اروپایی و آسیایی وجود داشت.  این پارک به دلایل نا معلوم تعطیل شده و تغییر کاربری داده.