آثار باستانی تپه هگمتانه همدان یکی از گنجینه های گرانبها و از سرمایه های ملی هستند. این تپه در دوره ماد ها ساخته شده است و آثار تاریخی بی نظیری را در طول تاریخ در خود جای داده است. که به بخشی از آنها اشاره می شود. لوح زرین آریارمنه که از طلای خالص به…

مجسمه شیر سنگی همدان یکی از آثار تاریخی همدان است که در خیابان ۱۲ متری این شهر واقع شده است. این مجسمه شیر سنگی از یادمان های تاریخ باستان است که در دوران اشکانیان ساخته شده است. در سال ۳۱۹ هجری قمری که دیلمیان همدان را تحت تسلط خود در آوردند دروازه شهر را به…