کوه های استان همدان

گرین از رشته کوه‌های بلند زاگرس است و از رشته کوه‌های مهم غرب ایران است که در شمال استان لرستان قرار دارد. گَرین از رشته کوه‌های مهم غرب ایران است که بیشتر مساحت آن در شمال استان لرستان و بخشی نیز در استان‌های همدان و کرمانشاهان قرار دارد.رشته کوه گرین در استان کرمانشاه به کوه‌های…

کوه الوند همدان از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و استان همدان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند. کوه در شمال غرب به کوه خدابنده لو سنندج و کوه چهل چشمه کردستان و از جنوب شرقی به بلندی های راسوند و کوه وفس اراک وصل می شود. در…