کوه های استان همدان

قله یخچال در قسمت جنوبی سلسله جبال الوند همدان قرار دارد.قله یخچال مرتفع ترین قله،کوهستان الونداست. این قله به یخچال صاحب الزمان ( ع ) نیز شهرت دارد. و تابش نور خورشید در آن مایل است و به همین دلیل گرمای کمتری به آن می رسد برفهایش دیرتر ذوب می شود. کوه یخچال از شمال به…

گرین از رشته کوه‌های بلند زاگرس است و از رشته کوه‌های مهم غرب ایران است که در شمال استان لرستان قرار دارد. گَرین از رشته کوه‌های مهم غرب ایران است که بیشتر مساحت آن در شمال استان لرستان و بخشی نیز در استان‌های همدان و کرمانشاهان قرار دارد.رشته کوه گرین در استان کرمانشاه به کوه‌های…

کوه الوند همدان از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و استان همدان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند. کوه در شمال غرب به کوه خدابنده لو سنندج و کوه چهل چشمه کردستان و از جنوب شرقی به بلندی های راسوند و کوه وفس اراک وصل می شود. در…