کوه های استان همدان

کوه الوند همدان از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و استان همدان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند. کوه در شمال غرب به کوه خدابنده لو سنندج و کوه چهل چشمه کردستان و از جنوب شرقی به بلندی های راسوند و کوه وفس اراک وصل می شود. در…