شهربازی های استان کرمانشاه

شهر بازی طاق بستان از جاذبه های تفریحی استان کرمانشاه است و در شمال کرمانشاه، منطقه طاق بستان کنار جاده قدیم تهران قرار گرفته است .