شهر تایباد (Taybad)

توضیحاتی درباره تایباد

شهر تایباد (Taybad) در استان خراسان رضوی واقع شده است.