شهر جوانرود (Javanrood)

توضیحاتی درباره جوانرود

شهر جوانرود (Javanrood) در استان کرمانشاه واقع شده است.