شهر خمیر (Khamir)

توضیحاتی درباره خمیر

شهر خمیر (Khamir) در استان هرمزگان واقع شده است.