توضیحاتی درباره شهرضا

شهر شهرضا (Shahreza) در استان اصفهان واقع شده است.