شهر فاروج (Faruj)

توضیحاتی درباره فاروج

شهر فاروج (Faruj) در استان خراسان شمالی واقع شده است.