شهر قصر شیرین (Qasr-e Shirin)

توضیحاتی درباره قصر شیرین

شهر قصر شیرین (Qasr-e Shirin) در استان کرمانشاه واقع شده است.