شهر قیر و کارزین (Qir and Karzin)

توضیحاتی درباره قیر و کارزین

شهر قیر و کارزین (Qir and Karzin) در استان فارس واقع شده است.

آخرین جاذبه های قیر و کارزین