شهر میناب (Minab)

توضیحاتی درباره میناب

شهر میناب (Minab) در استان هرمزگان واقع شده است.