دشت های کرج

مجموعه باغ لاله های گچسر در کیلومتر ۵۲ جاده چالوس وا قع د ر روستای گرماب است.این باغ که در مساحتی نزدیک به ۱۰ هزارمتر ۳۲ گونه از ۱۴۰۰ گونه لاله را در معرض نمایش می گذارد، نمونه کوچکی از باغ لاله کوکن هولف هلند است باغی ۱۰ هزار هکتاری که یکی از بزرگترین لاله…