شهر گرمه (Garmeh)

توضیحاتی درباره گرمه

شهر گرمه (Garmeh) در استان خراسان شمالی واقع شده است.